જળબિલ્લોરી (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉષા ઉપાધ્યાય

જળબિલ્લોરી (કાવ્યસંગ્રહ) / ઉષા ઉપાધ્યાય

કોપીરાઇટ :ઉષા ઉપાધ્યાય
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૦૩

અનુક્રમણિકા

૧ - આષાઢ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨ - ગરમાળો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩ - વાદળામાં ખીલેલું પોયણું / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪ - મોરપીંછ-શી નજરું તારી / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫ - વૈશાખ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૬ - દુષ્કાળ: 1987 / ઉષા ઉપાધ્યાય
૭ - મહાનગર અમદાવાદ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૮ - વર્ષો પછી આદિલસાહેબને મળતાં મિત્રોની અનુભૂતિ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૯ - સહજના ઝૂલે / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૦ - માણસની વાર્તા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૧ - સોમલ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૨ - સાયુજ્ય - ૧ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૩ - ઉપાલંભ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૪ - શમણાં કેરો સાળવી / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૫ - આવ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૬ - મથુરાધિપતિ કૃષ્ણ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૭ - સાયુજ્ય / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૮ - વાસંતી પૂર / ઉષા ઉપાધ્યાય
૧૯ - છલકાતું છલછલ તળાવ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૦ - જળની માયા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૧ - વેદનાનું રૂપ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૨ - ચંદનની ડાળ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૩ - મુમૂર્ષા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૪ - મનની મિરાત / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૫ - પૂર / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૬ - શબ્દ ઝળહળ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૭ - વસંતનું પરોઢ(મંદાક્રાન્તા) / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૮ - સ્મરણ(મંદાક્રાન્તા) / ઉષા ઉપાધ્યાય
૨૯ - હે કવીન્દ્ર ! / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૦ - વિક્ટોરિયા ઑકામ્પો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૧ - દેવયાની / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૨ - ફિલ્મ ‘પરમા’ની નાયિકા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૩ - જીર્ણદુર્ગ: એક અનુભૂતિ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૪ - સૌંદર્યલહરી / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૫ - સ્ફિંક્સ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૬ - ફ્લેમિંગો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૭ - આપણે / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૮ - મહાનગરના રાજપથ પર / ઉષા ઉપાધ્યાય
૩૯ - અભયભિક્ષા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૦ - નારી, આકાશ અને પાંખો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૧ - ઉત્તરા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૨ - દુષ્યન્તને / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૩ - મોક્ષ અને... / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૪ - જિજીવિષા / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૫ - હે નિયતિ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૬ - નઝમ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૭ - ત્વચાનાં વસ્ત્રને / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૮ - આ જીવનનાં સત્યને / ઉષા ઉપાધ્યાય
૪૯ - ગઝલ નામે સાગર / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૦ - આભમાંથી આગ ઝરતો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૧ - ખોબોક જળમાં પલળવું / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૨ - જ્યારે મળે / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૩ - રંગીન અફવાના નગરને / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૪ - રે ! મલાજો કોઈનો / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૫ - ખોટા સિક્કાની જેમ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૬ - તું તરીને આવ / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૭ - લો તમારી ના.. / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૮ - લો તમારી હા... / ઉષા ઉપાધ્યાય
૫૯ - હર પળે આ આંખમાં.. / ઉષા ઉપાધ્યાય
૬૦ - દૈવનાં સૌ છળ વળોટી... / ઉષા ઉપાધ્યાય
૬૧ - તું મને સમજાવ... / ઉષા ઉપાધ્યાય
૬૨ - આ સડક પર.. / ઉષા ઉપાધ્યાય
૬૩ - સમયના બધાયે વળાંકે... / ઉષા ઉપાધ્યાય
૬૪ - મૂળ ‘તે’ને પામવાની.../ ઉષા ઉપાધ્યાય
૬૫ - સમયનાં શિલ્પને../ ઉષા ઉપાધ્યાય
૬૬ - કાળની કોણે મિટાવી... / ઉષા ઉપાધ્યાય
૬૭ - શબ્દની ઈંટ માંડીને... / ઉષા ઉપાધ્યાય