મિલીના ઘર તરફ (દ્વિઅંકી નાટક) / યામિની વ્યાસ

મિલીના ઘર તરફ (દ્વિઅંકી નાટક) / યામિની વ્યાસ

કોપીરાઇટ :ગૌરાંગ વ્યાસ
આવરણ : મહેશ દાવડકર (કવિ, ચિત્રકાર)

અનુક્રમણિકા

1 - અર્પણ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
2 - ‘મિલીના ઘર તરફ’ : એક ‘જાગૃત’ લેખિકાની કલમનું નાટક / વિહંગ મહેતા
3 - ‘મિલીના ઘર તરફ’ વિશે વિવિધ નાટ્યવિદોનાં મંતવ્યો.
4 - અનુભૂતિનું ઊંડાણ અને સંવેદનનાં સાહિત્યસર્જનની તેજસ્વી નિહારિકા – યામિની વ્યાસ / પ્રવીણ સરાધીઆ
5 - આ રીતે જવાયું ‘મિલીના ઘર તરફ’ / યામિની વ્યાસ
6 - નમ્ર અને નિર્દંભ એવા યામિની વ્યાસ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
7 - પાત્રો / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
8 - અંક પહેલો – દૃશ્ય – ૧ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
9 - અંક પહેલો – દૃશ્ય – ૨ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
10 - અંક પહેલો – દૃશ્ય - ૩ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
11 - અંક પહેલો – દૃશ્ય - ૪ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
12 - અંક પહેલો – દૃશ્ય - ૫ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
13 - અંક બીજો – દૃશ્ય - ૧ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
14 - અંક બીજો – દૃશ્ય - ૨ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
15 - અંક બીજો – દૃશ્ય - ૩ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
16 - અંક બીજો – દૃશ્ય - ૪ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
17 - અંતિમ દૃશ્ય / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ