ક્ષિતિકર્ષ (કાવ્યસંગ્રહ) / વસંત જોષી

ક્ષિતિકર્ષ (કાવ્યસંગ્રહ) / વસંત જોષી

કોપીરાઇટ :કૃતાર્થ જોષી
આવરણ : પ્રેમ નકુમ / સુરેશ રાવલ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૯૫

અનુક્રમણિકા

૧ - અવાજ ૧ / વસંત જોષી
૨ - અવાજ ૨ / વસંત જોષી
૩ - અવાજ ૩ / વસંત જોષી
૪ - અવાજ ૪ / વસંત જોષી
૫ - અવાજ ૫ / વસંત જોષી
૬ - અવાજ ૬ / વસંત જોષી
૭ - જખ બોંતેરા / વસંત જોષી
૮ - નાના યક્ષ / વસંત જોષી
૯ - કાળો ડુંગર – ૧ / વસંત જોષી
૧૦ - કાળો ડુંગર – ૨ / વસંત જોષી
૧૧ - તળાવ / વસંત જોષી
૧૨ - પંજો કચ્છ / વસંત જોષી
૧૩ - પાંજો વતન / વસંત જોષી
૧૪ - તને – ૧ / વસંત જોષી
૧૫ - તને – ૨ / વસંત જોષી
૧૬ - મને તું / વસંત જોષી
૧૭ - તને હું / વસંત જોષી
૧૮ - તળાવ – ૧ / વસંત જોષી
૧૯ - તળાવ – ૨ / વસંત જોષી
૨૦ - ઊંઘ / વસંત જોષી
૨૧ - ગર્ભ / વસંત જોષી
૨૨ - ભરડો / વસંત જોષી
૨૩ - વિપ્લય / વસંત જોષી
૨૪ - इदम न मम् / વસંત જોષી
૨૫ - કોઠો / વસંત જોષી
૨૬ - તણખો / વસંત જોષી
૨૭ - મુક્તિ / વસંત જોષી
૨૮ - રણના છેડે / વસંત જોષી
૨૯ - પગથિયાં / વસંત જોષી
૩૦ - સૂરજ / વસંત જોષી
૩૧ - દરિયો – ૧ / વસંત જોષી
૩૨ - દરિયો – ૨ / વસંત જોષી
૩૩ - વૃક્ષ / વસંત જોષી
૩૪ - ઐક્ય / વસંત જોષી
૩૫ - આભ / વસંત જોષી
૩૬ - ધડામ / વસંત જોષી
૩૭ - મીટ / વસંત જોષી
૩૮ - જળઘોડા / વસંત જોષી
૩૯ - કળતર / વસંત જોષી
૪૦ - સંભાવના / વસંત જોષી
૪૧ - વળાંક પર / વસંત જોષી
૪૨ - શરદી / વસંત જોષી
૪૩ - ભીડ / વસંત જોષી
૪૪ - શરદી ૨ / વસંત જોષી
૪૫ - અસમંજસ / વસંત જોષી
૪૬ - ગર્દભકથા / વસંત જોષી
૪૭ - ઊંહકાર / વસંત જોષી