ક્ષિતિકર્ષ (કાવ્યસંગ્રહ) / વસંત જોષી

ક્ષિતિકર્ષ (કાવ્યસંગ્રહ) / વસંત જોષી

કોપીરાઇટ :કૃતાર્થ જોષી
આવરણ : પ્રેમ નકુમ / સુરેશ રાવલ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૯૫

અનુક્રમણિકા

 
1 - અવાજ ૧ / વસંત જોષી
2 - અવાજ ૨ / વસંત જોષી
3 - અવાજ ૩ / વસંત જોષી
4 - અવાજ ૪ / વસંત જોષી
5 - અવાજ ૫ / વસંત જોષી
6 - અવાજ ૬ / વસંત જોષી
7 - જખ બોંતેરા / વસંત જોષી
8 - નાના યક્ષ / વસંત જોષી
9 - કાળો ડુંગર – ૧ / વસંત જોષી
10 - કાળો ડુંગર – ૨ / વસંત જોષી
11 - તળાવ / વસંત જોષી
12 - પંજો કચ્છ / વસંત જોષી
13 - પાંજો વતન / વસંત જોષી
14 - તને – ૧ / વસંત જોષી
15 - તને – ૨ / વસંત જોષી
16 - મને તું / વસંત જોષી
17 - તને હું / વસંત જોષી
18 - તળાવ – ૧ / વસંત જોષી
19 - તળાવ – ૨ / વસંત જોષી
20 - ઊંઘ / વસંત જોષી
21 - ગર્ભ / વસંત જોષી
22 - ભરડો / વસંત જોષી
23 - વિપ્લય / વસંત જોષી
24 - इदम न मम् / વસંત જોષી
25 - કોઠો / વસંત જોષી
26 - તણખો / વસંત જોષી
27 - મુક્તિ / વસંત જોષી
28 - રણના છેડે / વસંત જોષી
29 - પગથિયાં / વસંત જોષી
30 - સૂરજ / વસંત જોષી
31 - દરિયો – ૧ / વસંત જોષી
32 - દરિયો – ૨ / વસંત જોષી
33 - વૃક્ષ / વસંત જોષી
34 - ઐક્ય / વસંત જોષી
35 - આભ / વસંત જોષી
36 - ધડામ / વસંત જોષી
37 - મીટ / વસંત જોષી
38 - જળઘોડા / વસંત જોષી
39 - કળતર / વસંત જોષી
40 - સંભાવના / વસંત જોષી
41 - વળાંક પર / વસંત જોષી
42 - શરદી / વસંત જોષી
43 - ભીડ / વસંત જોષી
44 - શરદી ૨ / વસંત જોષી
45 - અસમંજસ / વસંત જોષી
46 - ગર્દભકથા / વસંત જોષી
47 - ઊંહકાર / વસંત જોષી