તારી હથેલીને (કાવ્યસંગ્રહ) / તુષાર શુક્લ

તારી હથેલીને (કાવ્યસંગ્રહ) / તુષાર શુક્લ

અનુક્રમણિકા

૧. ૐકાર સ્વરસાત, લયલીન દિનરાત / તુષાર શુક્લ
૨. તડકો છાંયો રમે આંગણે / તુષાર શુક્લ
૩. સાંભળ ઓ બૈ / તુષાર શુક્લ
૪. સમજુ નહીં કાંઈ, સાવ અણસમજૂ બાઈ / તુષાર શુક્લ
૫. છોકરીને સોળ વરસ પૂરાં થયાં / તુષાર શુક્લ
૬. સોળમેં વરસે પ્રેમ થાય કે નાય થાય / તુષાર શુક્લ
૭. સોળ વીત્યાને થયા જ્યાં સત્તર / તુષાર શુક્લ
૮. પ્રેમમાં તો એવું યે થાય છે / તુષાર શુક્લ
૯. પહેલો પ્રેમ ને પહેલો કાગળ / તુષાર શુક્લ
૧૦. નદીઓની વારતામાં એવું આવે કે / તુષાર શુક્લ
૧૧. એક પહેલા વરસાદ સમી છોકરી હતી / તુષાર શુક્લ
૧૨. છોકરાને સપનું આવ્યું’તું ગઈ રાતે / તુષાર શુક્લ
૧૩. એક સૂઝૂકી ને કાઈનેટીક / તુષાર શુક્લ
૧૪. ઓચિંતું આમ તારું મળવું ગોરાંદે / તુષાર શુક્લ
૧૫. તું કહે સખી, કેમ કરી હૈયાને જાણવું ? / તુષાર શુક્લ
૧૬. સખી, આંખોનું આયખું તો કેટલું ? / તુષાર શુક્લ
૧૭. પ્રીત કરો ત્યાં પૂનમ, ગોરી / તુષાર શુક્લ
૧૮. તમે કરો દિલ ચોરી વ્હાલમ / તુષાર શુક્લ
૧૯. એક ટીપાંની લાગી તરસ / તુષાર શુક્લ
૨૦. તાળી લેવાને તેં લંબાવ્યો હાથ / તુષાર શુક્લ
૨૧. મારી આંખોમાં શમણું કોઈ આંજ, / તુષાર શુક્લ
૨૨. મારી શેરીમાં મ્હોર્યો ગુલમ્હોર / તુષાર શુક્લ
૨૩. લાવ હથેલી તારી / તુષાર શુક્લ
૨૪. એમ પૂછીને થાય નહીં પ્રેમ / તુષાર શુક્લ
૨૫. આંખોમાં બેઠેલા ચાતક કહે છે / તુષાર શુક્લ
૨૬. તું ઊગે તો શ્વાસ / તુષાર શુક્લ
૨૭. તને મળતાં ઉદાસી મને ઘેરી વળે / તુષાર શુક્લ
૨૮. વેરી વૈશાખ તારી કેવી રે શાખ / તુષાર શુક્લ
૨૯. મુને ગમતી શિયાળાની મોસમ, જુવાન / તુષાર શુક્લ
૩૦. અબોલા તો આવળનાં ફૂલ, મારી રાણી / તુષાર શુક્લ
૩૧. અલી માછણ, તારે આંગણ તારો દરિયો આવી પૂગ્યો રે / તુષાર શુક્લ
૩૨. રંગ ભરી લઈ કલમ, કુદરતે / તુષાર શુક્લ