તારો અવાજ (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષદ ત્રિવેદી

તારો અવાજ (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષદ ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :જયજિત ત્રિવેદી
આવરણ : તરુણ ભટ્ટ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૪૮

અનુક્રમણિકા

૧ - અર્પણ / તારો અવાજ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૨ - સર્જક પરિચય / તારો અવાજ / સુરેશ દલાલ
૩ - શબ્દે શબ્દે તું... – નિવેદન / તારો અવાજ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૪ - ‘મારો’ અવાજ ભણી / તારો અવાજ / મનહર મોદી
૫ - તારો અવાજ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૬ - પુષ્પગુચ્છ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૭ - પીડા / હર્ષદ ત્રિવેદી
૮ - પ્રતીક્ષા / હર્ષદ ત્રિવેદી
૯ - તને તો... / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૦ - અસ્તિત્વ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૧ - ભૂલી ગયો છું ! / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૨ - ઝળહળ ખળખળ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૩ - મેઘધનુ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૪ - આંદોલન / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૫ - અધકચરું અજવાળું / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૬ - શ્રધ્ધા / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૭ - અકળ મૌન / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૮ - અંતરઝુરાપો / હર્ષદ ત્રિવેદી
૧૯ - ચન્દ્રાનુભવ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૨૦ - રાહ - ૧ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૨૧ - રાહ - ૨ /હર્ષદ ત્રિવેદી
૨૨ - પરોઢિયે / હર્ષદ ત્રિવેદી
૨૩ - પ્રેમ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૨૪ - સ્વાંગ / હર્ષદ ત્રિવેદી
૨૫ - શું થયું છે આપણી ભાષાને ? / હર્ષદ ત્રિવેદી