તારો અવાજ (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષદ ત્રિવેદી

તારો અવાજ (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષદ ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :જયજિત ત્રિવેદી
આવરણ : તરુણ ભટ્ટ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૪૮