પોલિટેકનિક (વાર્તાસંગ્રહ) / મહેન્દ્રસિંહ પરમાર

પોલિટેકનિક (વાર્તાસંગ્રહ) / મહેન્દ્રસિંહ પરમાર

કોપીરાઇટ :મહેન્દ્રસિંહ પરમાર
આવરણ : શક્તિસિંહ પરમાર
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૮૮+૮=૯૬