સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧ - બુદ્ધિધનનો કારભાર (નવલકથા) / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧ - બુદ્ધિધનનો કારભાર (નવલકથા) / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

અનુક્રમણિકા

૧ - PREFACE / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૨ - પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૩ - ત્રીજી આવૃત્તિ સંબંધે પ્રાસંગિક સૂચના / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૪ - पञ्चदशीના શ્લોક / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૫ - મંગલપુષ્પાંજલિ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૬ - પ્રકરણ ૧ - સુવર્ણપુરનો અતિથિ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૭ - પ્રકરણ ૨.* - બુદ્ધિધનનું કુટુંબ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૮ - પ્રક૨ણ ૩ - બુદ્ધિધન / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૯ - પ્રક૨ણ ૪ - બુદ્ધિધન (અનુસંધાન) / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૦ - પ્રકરણ ૫ - બુદ્ધિધન (અનુસંધાન, સંપૂર્તિ) / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૧ - પ્રકરણ ૬ - રાજેશ્વરમાં રાજ-ખટપટ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૨ - પ્રકરણ ૭ - વાડામાં લીલા / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૩ - પ્રક૨ણ ૮ - અમાત્યને ઘેર / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૪ - પ્રક૨ણ ૯ - ઉન્મત્તપણાનું પરિણામ / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૫ - પ્રકરણ ૧૦ - ખટપટનાં શસ્ત્ર અને કારભારીઓની યુદ્ધકળા / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૬ - પ્રકરણ ૧૧ - દરબારમાં જવાની તૈયારીયો / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૭ - પ્રકરણ ૧૨ - રાજા, રાજદરબાર અને રાજકારભાર / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૮ - પ્રકરણ ૧૩ - રસ્તામાં / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૧૯ - પ્રકરણ ૧૪ - સૌભાગ્યનો સંપૂર્ણચંદ્ર / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૨૦ - પ્રકરણ ૧પ 
- સરસ્વતીચંદ્ર / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૨૧ - પ્રકરણ ૧૬ - બુદ્ધિધન અને સૌભાગ્યદેવી / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૨૨ - પ્રકરણ ૧૭ - પ્રમાદધન અને કુમુદસુંદરી / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૨૩ - પ્રકરણ ૧૮ - કારભારી અને કારભાર: દિગ્દર્શન / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૨૪ - પ્રકરણ ૧૯ - રાત્રિસંસારઃ જ્વનિકાનું છેદન અને વિશુદ્ધિનું શોધન પ્રકરણ ૧૮ - કારભારી અને કારભાર: દિગ્દર્શન / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૨૫ - પ્રક૨ણ ૨૦ - ૨જા લીધી / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૨૬ - પ્રક૨ણ ૨૧ - ચાલ્યો / સરસ્વતીચંદ્ર - ૧ / ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી