2.7 - કાવ્ય. ૩૪ યોગહીણો વિયોગ / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત


આ સોનેટને ફ્રેન્ચ કવિ શાર્લ બોદલેર (Charles Baudelaire) ના 'A Une Passante' (A Passer - by) નામના નીચેના સોનેટ સાથે સરખાવતાં બન્ને સૉનેટનો આસ્વાદ કંઈક ઔર આવશે. એક જ વિષય પરના બન્ને કવિના મૌલિક મિજાજને કારણે, સ્વતંત્ર વિકસતાં આ બે સોનેટ છે.
A Passer by
The deafening street roared on. Full, slim and grand
In mourning and majestic grief, passed down
A woman, lifting with a stately hand
And swaying the black borders of her gown;

Noble and Swift, her leg with statues matching;
I drank, couvulsed, out of pensive eye,
I lived sky where hurricanes were hatching.
Sweetness that charms, and joy that makes one die.

A lighting-flash-then darkness ! Fleeting chance
Whose Jook was my re-birth- a single glance !
Through endless time shall I not meet with you ?

For off ! too late ! or never ! - I not knowing
Who you may be, nor you where I am going,
whom I too might have loved, who know it too!

- Charles Baudelair


0 comments


Leave comment