1.3 - કને નવ શું માહરી ? / રાજેન્દ્ર શાહ


કને નવ શું માહરી ? સરવ લોકહૈયે સદા
વસું હૃદયભાવ ને વિમલ બુદ્ધિથી, રે યદા
ગણી જગત માહરું જીવનક્ષેત્ર કર્મણ્ય થૈ
રમું, રમણમાહિં નંદ લહું અંતરે હું તદા ?

કને નવ શું માહરી ? પ્રકૃતિ આંગણે જે સરી-
નિ:શબ્દ તરુપર્ણથી, સરિત ઊર્મિ-હિલ્લોળથી,
અગણ્ય ધુમસે વિલીન ગિરિમાળથી, મૌનનાં
ભણી ગહન ગીત હું લહું નિતાન્ત શાન્તિ તદા ?

કને નવ શું માહરી ? 'જ્વલિત કૈંક બ્રહ્માંડને
નિરભ્ર અવકાશના તિમિરમાંહ્ય સંનર્તને
અલક્ષ્ય થલ-કાલ મા અગમ અક્ષરો આંકતાં
યદા ગતિમહીં લહું સ્તિમિત લોચને વિસ્મયે ?

કને સકલ માહરી, નિવસતો જઈ સૌ કને;
રહસ્ય વિણ એકલો ક્વચિત ઝૂરતો તો ય રે ?


0 comments


Leave comment