1.12 - ને એ જ તું ? / રાજેન્દ્ર શાહ


એ તું જ ? જેની
હથેલી તો નાગરવેલ કેરા
કૉળેલ કોઈ નવ પર્ણ જેવી
સ્પર્શી હતી શીતલ લાલિમા ભરી.

ને એ જ તું ? –
જે કાંટાળો લહું આ શતશત શૂલથી વીંધનારો થુવેર !

એ તું જ ? જેની
વાણીમહીં સંગીત કિન્નરી મેં
માણ્યું હતું (ગુંજરતો વહ્યો ધ્વનિ
તરંગ-આવૃત અનંત શાંતિમાં ).

ને એ જ તું ? –
જેનાં ગર્જંત મૌને નિખિલ સકલ કોલાહલે વ્યગ્ર કીધું !

એ તું જ ? જેની
દૃગો સુધા વર્ષતી પૂર્ણચંદ્રની,
આધારને યે મળી જેની શુભ્રતા,
સમષ્ટિને અંતર ગૂઢ સંમુદા

એ જ તું ? –
જે વિદ્યુત્ શી અજંપે ભ્રમણમહીં કરે સર્વ કૈં ભસ્મસાત ?!


0 comments


Leave comment