1.28 - શ્રાવણી સંધિકાએ / રાજેન્દ્ર શાહ


વ્હાલી, આજે શ્રાવણી સંધિકાએ
ગગન સજલ મેઘે આછું આછું છવાયું !
ધીરે ધીરે વર્ષતી ઝરમરોએ
સુભગ તનુ ધરાનું શોભતું સ્નેહન્હાયું.
ભર્ગના કરથી ત્યારે ભાસ્કરે સપ્ત રંગનાં
પુષ્પોની માળ આરોપી મુગ્ધ એ બેઉ કંઠમાં.
વિનય નત શિરે એ શાં ઊભાં આત્મમગ્ન,
પૃથ્વી ને મેઘ ! કેવું શિવકર સહુને રે હતું બ્રાહ્મલગ્ન !


0 comments


Leave comment