1.41 - મિલન / રાજેન્દ્ર શાહ


બે ભિન્ન માર્ગ થકી જે જલનાં વહેણ
આવી મળ્યાં, પછી ન કોઈ સ્વરૂપભેદ.
સાયુજ્ય કેવું દલનાં અણુ પર્મણુનું.....
જ્યાં એક દેહ, ગતિ, બોલ, તરંગ લ્હેર.
વર્ષાથી હો સભર, આતપથી મહીન
અમ્ભોધિ કે રણમહીં પણ સંગલીન.

ને ભિન્ન બે દિશથકી પ્રગટેલ તેજ
ભેળાં મળે, મિલન ઉજ્જવલ શું વિશેષ !
જ્યાં દીપ્તિમંત સ્થલમાં નહિ કોઈ છાયા
આછાં ય તે તિમિરની વરતાય સ્હેજ.
એવાં પરસ્પર તણાં ઉર એક થાય,
વીંધાઈને પણ અકુંઠિત પાર જાય.

જો, આપણે પ્રિય ! ઉરે જલ જેમ આર્દ્ર,
ને દૃષ્ટિનાં વિપુલ તેજ વિષે અબાધ્ય.


0 comments


Leave comment