3.1 - ભૂમિકા / રાવજી પટેલની કાવ્યસૃષ્ટિ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા


    રાવજીના કવિતાપ્રવેશ પૂર્વથી માંડીને તેના કાવ્યપ્રવેશ સુધીની ભૂમિકાને આ પ્રકરણમાં ત્રણેક તબક્કામાં વહેચીને રજૂ કરી છે.

  • ૧. રાવજીની દૂરવર્તી પશ્ચાદભૂ
  • ૨. રાવજીની નીકટવર્તી પશ્ચાદભૂ
  • ૩. રાવજીની નિજી વિલક્ષણ પશ્ચાદભૂ


0 comments


Leave comment