76 - વાતો કરો / જવાહર બક્ષી


સારની, અણસારની વાતો કરો
આજ અપરંપારની વાતો કરો

ઘરની વાતો પર તો તાળું બંધ છે
ભીંતના વિસ્તારની વાતો કરો

મૌન આભૂષણ છે શબ્દોનું, કબૂલ !
મૌનના શણગારની વાતો કરો

આપણું હોવાપણું તો સ્પષ્ટ છે
આપણા આધારની વાતો કરો

આજ આંસુઓ ન લાવો આંખમાં
આજ દરિયાપારની વાતો કરો


0 comments


Leave comment


    Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/gujlit/public_html/book-index.php on line 237

    Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gujlit/public_html/book-index.php on line 238

    Warning: Error while sending QUERY packet. PID=963381 in /home/gujlit/public_html/book-index.php on line 242

    Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/gujlit/public_html/book-index.php on line 243