56 - ક્યાં છે ? / જવાહર બક્ષી


એને મળવાની મને ના ક્યાં છે ?
પહેલાં જેવી હવે ઇચ્છા ક્યાં છે ?

હું તો ફસડાઈ પડ્યો છું અહિંયાં
એય જઈ જઈને જવાના ક્યાં છે ?

એમની ખૂબ નિકટ પહોંચી ગયો
એમની પાસેની દુનિયા ક્યાં છે ?

એ ખૂલાસા તો ઘણા આપે છે
આપણે એને સમજવા ક્યાં છે ?

અણગમાનાં ઘણા પથ્થર છે પણ
ભીંત બાંધી શકે એવા ક્યાં છે ?

નહિ તો શું એને ભૂલી જાઉં નહીં
આ પ્રયત્નો બધા સાચા ક્યાં છે ?

એ ‘ફના’ દાદ ન આપે તો શું ?
પ્રેમનાં કારણો ઓછાં ક્યાં છે ?


0 comments


Leave comment