2.10 - કાવ્ય. ૫૩ સમયની ગતિ...! / ધ્વનિ - રાજેન્દ્ર શાહ / નિર્દેશક - નિરંજન ભગત


વિવિધ સમયે મનની સકારણ વિવિધ દશાનું આ કાવ્યમાં નિરૂપણ છે. એનું સ્વરૂપ અને લાઘવ ‘ચાઈનીઝ’ પ્રકારનું છે.


0 comments


Leave comment