4.2 - આડે ઊભાં સાગ શાલ્મલી / રાજેન્દ્ર શાહ


આડે ઊભાં સાગ શાલ્મલી
આડે ઊંચી ડુંગર-ધાર,
આડી મ્હેલાતુંની ભીતર
તેજ છુપાયાં અપરંપાર,
ખીણે પા પા પગલી કરનારાને
- તું વિણ સબ નિઃસાર,

ઉષાની કોમળ આંગળીએ
અંધારાના ઊઘડે ઉર,
વર્ષાની ઝરમર પગલીએ
પથ્થરમાંથી વાય કપૂર,
દખ્ખિણ દરિયાની લહરીએ
નાચે કોણ ન વન્ય મયૂર ?

એક જ તારા નેણ તણું નૂર;
એક જ તારું વેણ ખમીર;
ધડકંતા હૈયાનો એક જ
યાચું હું અણસાર લગીર,
ઝાઝું મુજથી જીરવાશે ના;
હૈયું મારું સાવ સગીર.

આડે ઊભાં સાગ શાલ્મલી
આડે ઊંચી ડુંગર-ધાર,
આડી મ્હેલાતુંની ભીતર
તેજ છુપાયાં અપરમ્પાર,
ખીણે પા પા પગલી કરનારાને
- તું વિણ સબ નિઃસાર.


0 comments


Leave comment