4.4 - સંગમાં રાજી રાજી / રાજેન્દ્ર શાહ


સંગમાં રાજી રાજી
આપણ એકબીજાના સંગમાં રાજી રાજી.
બોલવા ટાણે હોઠ ખૂલે નહિ,
નેણ તો રહે લાજી,
આપણ એકબીજાના સંગમાં રાજી રાજી.

લેવાને જાય ત્યાં જીવન
આખું ય તે ઠલવાય !
દેવાને જાય, છલોછલ
ભરિયું શું છલકાય !
એવી એ આપલેને અવસરિયે પાગલ
કોણ રે' કહે પાજી ?
આપણ એકબીજાના સંગમાં રાજી રાજી.

વીતેલી વેળની કોઈ
આવતી ઘેરી યાદ,
ભાવિનાં સોણલાંનો યે
રણકે ઓરો સાદ;
આષાઢી આભનાં વાદળ વીજ શાં વારિ
ઝરતાં રે જાય ગાજી !
આપણ એકબીજાના સંગમાં રાજી રાજી.


0 comments


Leave comment