4.6 - ઇંધણા વીણવા ગૈતી મોરી સૈયર / રાજેન્દ્ર શાહ


ઇંધણા વીણવા ગૈતી મોરી સૈયર,
ઇંધણા વીણવા ગઇ'તી રે લોલ,
વેળા બપ્પોરની થૈતી મોરી સૈયર,
વેળા બપોરની થઈ'તી રે લોલ,

ચઈતરનું આભ સાવ સૂનું સૂનું ને તો ય
કંઇથી કોકિલકંઠ બોલે રે લોલ,
વનની વનરાઈ બધી નવલી તે કૂંપળે
દખ્ખણને વાયરે ડોલે રે લોલ.

જેની તે વાટ જોઈ રૈ'તી મોરી સૈયર,
જેની તે વાટ જોઈ રહી'તી રે લોલ.
તેની સંગાથ વેળ વ્હૈ'તી મોરી સૈયર,
તેની સંગાથ વેળ વહી'તી રે લોલ,

સૂકી મેં વીણી કાંઈ ડાળી ને ડાંખળી
સૂકાં અડૈયાને વીણ્યાં રે લોલ,
લીલી તે પાંદડીમાં મ્હેકંત ફૂલ બે'ક
મારે અંબોડલે ખીલ્યાં રે લોલ,

વાતરક વ્હેણમાં નૈ'તી મોરી સૈયર,
વાતરક વ્હેણમાં નહી'તી રે લોલ,
ઇંધણા વીણવા ગૈતી મોરી સૈયર,
ઇંધણા વીણવા ગઇ'તી રે લોલ.


0 comments


Leave comment