4.8 - પોયણીએ ઊંચું જોયું રે આકાશમાં / રાજેન્દ્ર શાહ


પોયણીએ ઊંચું જોયું રે આકાશમાં:

કોણને એ મ્હોતી,
ને નેણભરી જોતી ?
શું જાણ એને ન્હોતી ?
- કે ચાંદલો બંધાણો પાણીના પાશમાં.
પોયણીએ ઊંચું જોયું રે આકાશમાં.

તમરાંએ ગાન મહીં
વાયરાને કાન કહી,
વંન વંન વાત વહી.
‘ઢૂંઢતી એ કોને રે આટલા ઉજાશમાં ?'
પોયણીએ ઊંચું જોયું રે આકાશમાં.

અંકમાં મયંક છે,
ન તો ય જરી જંપ છે,
અંગમાં અનંગ છે,
શી બહાવરી બનેલ અભિલાષના હુતાશમાં !
પોયણીએ ઊંચું જોયું રે આકાશમાં.


0 comments


Leave comment