4.11 - એ શું હતી મુજ ભૂલ ? / રાજેન્દ્ર શાહ


એ શું હતી મુજ ભૂલ ?
તારા તે નામનું પ્રાણની વેણુમાં
ગાન ભર્યું અણમૂલ,
બોલ સખી બોલ, એ શું હતી મુજ ભૂલ ?

વિજન વાટની કોકિલ વાણી,
તું જ પ્રભાતનાં ઓસનાં પાણી
ઝીલી પ્રતિદિન આવતી જાણી,
વેણી મહીં તવ શેવતીનાં ગૂંથ્યાં
સોનલ વરણાં ફૂલ...
એ શું હતી મુજ ભૂલ ?

ચાર આંખે એક તેજની ધારા,
તોડી દિશા તોડી કાળની કારા,
ભાવની ભૂમિએ કીધ મિનારા,
તું હતી પ્રેમની વાણી મનોહર
ને સૂર હું અનુકૂલ....
એ શું હતી મુજ ભૂલ ?


આજ બની અણજાણ નવીના,
અવચ શી તુજ ઉરમાં બીના ?
હોઠ ખૂલે નહીં શે રસભીના ?
વાયરાની બની ડમરી આજ શું
આંખમાં આંજીશ ધૂળ ?
બોલ સખી બોલ !
એ શું હતી મુજ ભૂલ ?....


0 comments


Leave comment