4.15 - ભાઈ રે, આપણા દુઃખનું કેટલું જોર? / રાજેન્દ્ર શાહ


ભાઈ રે, આપણા દુઃખનું કેટલું જોર ?
નાની એવી જાતક વાતનો મચવીએ નહિ શોર.
ભાઈ રે, આપણા દુઃખનું કેટલું જોર ?

ભારનું વાહન કોણ બની રહે, નહિ અલૂણનું કામ,
આપણે તો બડભાગી, ખમીરનું આજ ગવાય રે ગાન,
સજલ મેઘની શાલપે સોહે રંગધનુષની કોર.
ભાઈ રે, આપણા દુઃખનું કેટલું જોર ?

જલભરી દૃગ સાગર પેખે, હસતી કમળ ફૂલ,
કોકડું છે પણ રેશમનું એનું ઝીણું વણાય દુકૂલ
નિબિડ રાતનાં કાજળ પાછળ પ્રગટે અરુણ-ભોર.
ભાઈ રે, આપણા દુઃખનું કેટલું જોર ?

આપણે ના કંઈ રંક ભર્યોભર્યો માંહ્યલો કોશ અપાર,
આવવા દો જેને આવવું, આપણે મૂલવશું નિરધાર:
આભ ઝરે ભલે આગ, હસીહસી ફૂલ ઝરે ગુલમોર.
ભાઈ રે, આપણા દુઃખનું કેટલું જોર ?


0 comments


Leave comment