4.20 - અલ્યા મેહુલા ! / રાજેન્દ્ર શાહ


અલ્યા મેહુલા !
મારા ખેતરની વાટમાં વગાડ નહીં પાવો,
તારે કોઈના તે કાળજાનો રાગ નહીં ગાવો,
અલ્યા મેહુલા.

નીચાં ઢાળીને નેણ દાતરડું ફેરવું શું
હૈયું ખેંચાય તારે સૂરે,
કાંઠાનું ખેલનાર તે રે તણાઈ રહ્યું
ઓચિંતું ઘોડલા પૂરે :
તને કોણે બોલાવિયો તે આજ અહીં આવ્યો ?
અલ્યા મેહુલા.

‘ખેતરને કોઈ ખૂણે ટહુકે ભલે તું
એનો વંન વંન વરતાણો કેર,
રાતી આ માટીની ભોંય, ને લ્હેરાય તારા
લીલુડા ઘાઘરાનો ઘેર;
હું તો મ્હોરેલી મંજરીની ગંધથી ઘવાયો
અલી પાંદડી...’

ખુલ્લા મેદાનમહીં ઢીંચણ ઢંકાય નહીં.
એવી વાલોરની છે વાડી,
ઓલી તે મેર જોને ઝૂકી રહી છે પેલા
ઝાઝેરા તાડ કેરી ઝાડી :
અલ્યા કંઠ લગી પ્રીતનો પિવાય ત્યહીં કાવો.
અલ્યા મેહુલા.


0 comments


Leave comment