2.34 - આખરી ને એક નાનકડું કથન કરવું હતું / હેમેન શાહ


આખરી ને એક નાનકડું કથન કરવું હતું,
એ પછી આ રંગમંડપને નમન કરવું હતું.

જાતરા કરવી નહોતી મારે એકે ધામની,
ગૌણ ઝરણાંઓનાં જળનું આચમન કરવું હતું.

એ સમય, એ વય અને એ બોલવું ઉન્માદમાં,
ક્યાં મનન કરવું હતું? ક્યાં સંકલન કરવું હતું?

શોધવા મથતો હતો કંઈ કેટલાંયે મૂળિયાં,
વાંસળીમાંથી ફરીથી વાંસવન કરવું હતું.

સર્વ ઓગળતું રહે જેમાં અનાદિકાળથી,
હઠ હતી કે એ જ ધુમ્મસનું વજન કરવું હતું.


0 comments


Leave comment