4.27 - ફરી ફરી ફાગુન આયો રી / રાજેન્દ્ર શાહ


ફરી ફરી ફાગુન આયો રી
મલય કેરે વાયરે વાયો
ફાગુન આયો રી !

મંજરીની ગંધ,
પેલાં કિંશુકનો રંગ;
કોકિલ કેરો કંઠ
મને સહુનો લાગ્યો છંદ;
હોજી મારો જીવ લુભાયો રી !
ફાગુન આયો રી...

દુનિયા કેરા ચોકમાં આજે
કોણ છોરી કોણ છેલ ?
ગાનમાં ઘેલાં, રંગમાં રોળ્યાં
રમતાં રે અલબેલ !
આવી સુખ સુહાગન વેળ,
ચારિ ઓર લાલ ઉડાયો રી !
ફાગુન આયો રી...


0 comments


Leave comment