4.30 - ઝરમરિયો મેહુલો શો આજ રમે રંગમાં ! / રાજેન્દ્ર શાહ


ઝરમરિયો મેહુલો શો આજ રમે રંગમાં !
આજ રમે રંગમાં !
આજ રમે રંગમાં !
ઝરમરિયો મેહુલો શો આજ રમે રંગમાં !

ગરજે છે ક્યાંક અને વરસી ક્યાં જાય છે,
આછો ઝિલાય ત્યાં તો આઘો વહી જાય છે.
કોઈની તે કાય ઓરે તરસી રહી જાય છે,
છેડ્યો મલાર એણે ફાગના ઉમંગમાં !
આજ રમે રંગમાં !

કુંજ ભરી પાવા બોલે છે સોહાગિયા,
ઉરના અજંપાના ઊડે છે આગિયા,
દૂરની ભૂમિથી ઓરા આવે છે રાગિયા;
ધરણીનું હેત આજ વ્હેતું દિગંતમાં.
ઝરમરિયો મેહુલો શો આજ રમે રંગમાં !
આજ રમે રંગમાં !
આજ રમે રંગમાં !
ઝરમરિયો મેહુલો શો આજ રમે રંગમાં !


0 comments


Leave comment