4.31 - આપણ ખેતરિયે મંગલ / રાજેન્દ્ર શાહ


આપણ ખેતરિયે મંગલ:
ટહુકે મોરા, બાદલ વરસે ઝરમર ઝરમર જલ.
આપણ ખેતરિયે મંગલ.

ધરતીની ધૂળ ઝરતી આજે
મનહર મીઠી ગંધ,
નીલ દાભના અંકુરે શો
હલમલ રે આનંદ !
થલે થલે વ્હેતાં ઝરણાંનો નાદ રમે કલકલ.

‘હું લાવી ઓરામણ :’
‘લાવ્યો હું ધોરી ને હલ !'
ભેળી તે મહેનતનાં આપણ
ભેળાં જમશું ફલ.
ધરા આભને આધારે જે
રંગછટા અંકાઈ,
એવાં રે જીવતર હૈયાંને
ઉમંગ રે'શું ગાઈ,
દિનભરનાં ભીંજ્યાં પોઢણિયે ઓઢીશું કંવલ.
આપણ ખેતરિયે મંગલ.


0 comments


Leave comment