4.36 - બેડલો છોડો / રાજેન્દ્ર શાહ


બેડલો છોડો, બેડલો છોડો, બેડલો છોડો !
અય સાથીડા ! બેડલો છોડો !
દરિયા-વને દોડતા જાણે અરબી ઘોડો,
બેડલો છોડો !

વીળના ઘેઘૂર પાણી, જોને
દૂરની ઓરી આણતા વાણી,
એ રે ને એંધાણીએ તે
પ૨વાળાંની પરખી રાણી,
બેડલો છોડો,
વેળ ન વીતી જાય ને ટાણે
મનખો આપણ થાય ન મોડો !
બેડલો છોડો !

તારલે ભરી જાળ, ને નીચે
ઊછળે છે પાતાળનો મેરુ,
ફાળ ભરી ત્યાં દૉડશે તેજી,
ઊડશે એની યાળ, હો ભેરુ !
બેડલો છોડો,
ભાર ન બીજો, હૈયા કેરી
હામનો છે રે સાજ ન થોડો.
બેડલો છોડો !

ગલની તે અલગાર, જો કૂવે
પાંખની પ્હોળી ધાર ઝૂકેલી,
સીમની પેલી પારની આપણ
આંખમાં આવી જાય હવેલી,
બેડલો છોડો,
જિંદગીને ઝડજોમ રે આપણ
નાથીએ કાળો કાળનો હોડો.
બેડલો છોડો !

દરિયા-વને દોડતો જાણે અરબી ઘોડો !
અય સાથીડા !
બેડલો છોડો, બેડલો છોડો, બેડલો છોડો !


0 comments


Leave comment