4.44 - આપણે આવળ બાવળ બોરડી / રાજેન્દ્ર શાહ


આપણે આવળ બાવળ બોરડી,
કેસરઘોળ્યા ગલના ગોટા જી;
હલકાં તો પારેવાંની પાંખથી
મા’દેવથી યે પણ મોટા જી;
આપણા ઘડવૈયા બાંધવ ! આપણે....

કોઈ તો રાચે છે વેળ છીપથી,
કોઈ તો જળને હિલ્લોળ જી;
મરજીવો ઊતરે મ્હેરામણે,
માથા સાટે મોતી-મોલ જી ! આપણા....

નજરું ખૂંપી છે જેની ભોંયમાં,
સામે પૂર એ શું ધાય જી !
અધીરા ઘટડાનો ઘોડો થનગને,
અણદીઠ ઓછું –એને પાય જી : આપણા...

બેઠેલાનું બેઠું રે' વિમાસણે,
વેળા જુએ નહિ વાટ જી ;
ઝાઝેરો મૂક્યો છે આંબો સાખથી,
વેડે તેને આવે હાથ જી : આપણા....

પંડની પેટીમાં પારસ છે પડ્યો,
ફૂટલા કૂટે છે કરંમ જી;
વાવરી જાણે તે બડભાગિયો,
ઝળહળ એનાં રે ભવંન જી : આપણા...


0 comments


Leave comment