34 - તૃષાને માપવા રણના મલકથી વિસ્તરીને જો / અશરફ ડબાવાલા


તૃષાને માપવા રણના મલકથી વિસ્તરીને જો;
હૃદયને તું હથેળીના ખડકથી વિસ્તરીને જો;

હજારો દ્રશ્ય તેં જોયાં, હજારો સ્વપ્નો તેં જોયાં;
હવે આંખો જરા મીંચી પલકથી વિસ્તરીને જો.

તને એનું નગર તારી નજર સામે જ દેખાશે;
કદી તું નેજવાંઓમાં સડકથી વિસ્તરીને જો.

હતો આવેગ ધસમસતો અને પ્રસ્તાવ ખરબચડો;
પદારથ પ્રેમનો સઘળા ઘટકથી વિસ્તરીને જો.

નવું એક વિશ્વ આવીને ચરણમાં ટપ દઈ પડશે;
અરે ! પાંખો જરા ભૂલી ફલકથી વિસ્તરીને જો.


0 comments


Leave comment