36 - ઉઘાડી આંખને તારું જ તું કામણ તપાસી લે / અશરફ ડબાવાલા


ઉઘાડી આંખને તારું જ તું કામણ તપાસી લે,
ઋતુઓ છોડ, તારી જાતમાં ફાગણ તપાસી લે.

ભલે ત્યાં બુદ્ધ થાવાનો મરણ થી જ્ઞાન પામીને;
અહીં ઘટના વિચારી લે અને કારણ તપાસી લે.

ભરી લે જિંદગીથી મન, પછી મૃત્યુ વિષે જોશું;
પહેલાં ઝેર તું પી લે પછી મારણ તપાસી લે.

તરસને બંધ બેસે એમ જળ તું શોધતો હો તો;
તને ટીપું નહીં મળશે, બધા શ્રાવણ તપાસી લે.

ભલે તું શોધવા એને ભમી લે જગત આખામાં;
બધેથી તું જ મળવાનો ભલે કણકણ તપાસી લે.


0 comments


Leave comment