40 - વાત મૂકી વારતાની વાતમાં આવી ગયા / અશરફ ડબાવાલા


વાત મૂકી વારતાની વાતમાં આવી ગયા,
જાત છોડી જાતરાની વાતમાં આવી ગયા.

મન ફરી પાછું વળી ઘરની તરફ જોતું રહ્યું;
પગ બિચારા કાફલાની વાતમાં આવી ગયા.

ક્યાં મમત આકારની અમને હતી કોઈ ક્ષણે;
પણ સમયના ચાકડાની વાતમાં આવી ગયા.

જંગલોને ઠેશ મારીને સવારે નીકળ્યા,
ને બપોરે છાંયડાની વાતમાં આવી ગયા.

લાખ જાકાર મળ્યા, પણ અંતમાં તો આપણે –
અધખૂલા એક બારણાની વાતમાં આવી ગયા.


0 comments


Leave comment