13 - મન મહીં ઊઠતાં વમળ એ અંગ પર જાદૂ કરે / અશરફ ડબાવાલા


મન મહીં ઊઠતાં વમળ એ અંગ પર જાદૂ કરે,
અંગ ભીતરને ચડેલા રંગ પર જાદૂ કરે.

તું કૃપા મારા ઉપર કરજે તો કરજે એટલી,
દ્રશ્ય એવું આપજે કે અંધ પર જાદૂ કરે.

આ સફરમાં ચાલનારાં હાર માને એ પછી;
પગ વગરના ઓલિયાઓ પંથ પર જાદૂ કરે.

ફૂલ છેલ્લા દમ ભરે છે ધૂળની સાથે અને –
એક નાનકડી લહેરખી ગંધ પર જાદૂ કરે.

લાવ ચોસઠ જોગણી સમ લાગણીઓ ટેરવે,
જે કરે કામણ શબદને, છંદ પર જાદૂ કરે.


0 comments


Leave comment