62 - સરી જઈને હથેળીથી સકળનો અર્થ શોધે છે / અશરફ ડબાવાલા


સરી જઈને હથેળીથી સકળનો અર્થ શોધે છે,
હવે એ શબ્દકોષોમાં કમળનો અર્થ શોધે છે.

તું તારા હાથમાં શું છે કદી સમજી નથી શકતો;
અને આકાશમાં જોઈ અકળનો અર્થ શોધે છે.

ઝલક જેને મળી તારી, તરી ગ્યા એ જનમ આખો;
નથી જે જોઈ શકતા તે પડળનો અર્થ શોધે છે.

એ સજ્જડ હાર ખાઈને સમયની ધૂળમાં ભળશે,
હજી પોતાના બળથી જે પ્રબળનો અર્થ શોધે છે.

ઘણું સારું થયું ડૂબી ગયાં તોફાનમાં અશરફ;
બિચારા જે બચી ગયાં એ વમળનો અર્થ શોધે છે.


0 comments


Leave comment