42 - કાંટા અંદર સુવાસ ! રહેવા દે / અશરફ ડબાવાલા


કાંટા અંદર સુવાસ ! રહેવા દે,
સ્વપ્નનો આ લિબાસ રહેવા દે.

કોઈ ક્યાંયે નથી છુપાયેલું,
ખાલી ખાલી તપાસ રહેવા દે.

રસ્તે રસ્તે સમેટી લે મનમાં;
ધીમે પગલે વિકાસ રહેવા દે.

પડવા દે ખોરડેથી ચાંદરડું;
ઘરમાં થોડું ઉજાસ રહેવા દે.

તારા મનના વિજયની ખાતર તું –
મારા ધડનો રકાસ રહેવા દે.

શબ્દો પાછળ થયો છો લોલુપ તું;
લોહીમાં આ વિલાસ રહેવા દે.

તારી શ્રધ્ધા લઈને બેઠો છું,
થોડા હોશોહવાસ રહેવા દે.


0 comments


Leave comment