31 - જરા સરખો સમય કાઢી સવારે આવતા રે’જો / મધુમતી મહેતા


જરા સરખો સમય કાઢી સવારે આવતા રે’જો,
ભલેને કામ કંઈ ના હો, લટારે આવતા રે’જો.

અમે તો સૂર કે શબ્દો બની પહોંચી શક્યા નહિ પણ,
અમારા મૌનને મળવા મજારે આવતા રે’જો.

અમે ઊભા અહીં બેચાર સમણાં વેચવા માટે,
કરી બહાનું ખરીદીનું બજારે આવતા રે’જો.

ગમે તે વેશમાં પણ ઓળખી લેશું અમે તમને,
છળીને આજ તો સૌને ધરારે આવતા રે’જો.

સમેટ્યા આંખમાં તમને કરીને બંધ પાંપણને,
ભલે મોડા તો મોડા તમતમારે આવતા રે’જો.

બધી ભીનાશ ખોઈને બની ગ્યાં ઝાંઝવું મ્હેતા,
તો એને તરબતર કરવા વધારે આવતા રે’જો.


0 comments


Leave comment