44 - આંસુની સુખાર્દ્ર ભ્રમણાનું આક્રંદગીત / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા


અરે ! આ શું છે ? આંસુ છે કે અડિયલ બગાસું ? મારા જીવસોતું દોડે શું ત્રાંસું ?
પરબારા પડછાયા પરભવને સૂંઘે ? કે આ ભવ બગીચો હું ફાંસુ ?
*

લિમ્બોરી જેવડુંક લહેરાતું સુખ મને અડકે છે એમ
તારી ભોળભોળ આંગળીને ચૂસું છું જેમ
ખિસકોલી ! ટેરવાં છે રાધાનું મુખ ? એમ સોગંધે બાંધી
મને કોળ ભરી ચૂમી લઇ પૂછું છું કેમ ?
મુખ / સુખ (કલ્પેલું ખારવાનું દુઃખ) બધું
આરપાર જીવ્યાનું, ધોધમાર જીવ્યાનું કારણ છે ખાસ્સું
અરે ! આ શું ?
*

તારી આંખો તો લીમડાનાં મઘમઘતાં ગામ
તારા નાકકાન હાથપગ લીમડા છે લીમડા તાકધિન લીમડા છે
અડધા હું પાથરું ને અડધાને ઓઢું
મારા લીમડામય હોવામાં બોલ રાં... હથ્થેળી ! તને તે એવી કઇ પીડા છે ?
*

(ઓ લોહીઝાણ !) લીમડેરી આંખ જરા જાગીને ઝાંખ :
ઓલા, પાંદ પર ઓસ છે કે આંસુ ?
અરે ? આ શું ?
*

જીવસોતુ આંસુ છે
પડછાયા આંસુ છે, લિમ્બોરી આંસુ છે
લહેરાતું આંસુ છે, આંગળીઓ આંસુ છે
ખિસકોલી આંસુ છે,
આરપાર આંસુ છે, ઓઢ્યાં તે આંસુ છે,
હોવામાં આંસુ છે, હથ્થેળી આંસુ છે
તાકધિન્ તાકધિન્ આંસુ છે તાકધિન્
તાકધિન્ તાકધિન્ આંસુ છે તાકધિન્
ધિનતાક્...ધિનતાક્...ધિનતાક્...ધિનતાક્...ધિનતાકધિનતાકધિનતાકધિનતાક...
************
લીમડેરી = લીમડામય બની ગયેલી


0 comments


Leave comment