32 - મિત્રને આમંત્રણ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


તપની શાને, મૂરખ ! તાપે સૂકલ ઘાસમાં રે !
ગુરુબાની ગંભીર સરોવર શીતલ પાસમાં રે !

સ્નેહી છે માટે સમજાવું :
નહિ આ જડ પાણીનું ન્હાવું :
જ્ઞાનસ્વરનું ગાવું આતમ વાસમાં રે !

દોલત ને કીરત બે મીઠી,
ઝરણી તેં માયાની દીઠી;
મોહાધીન પડ્યો તું વ્યર્થ પ્રવાસમાં રે !

જ્ઞાન સમી શાંતિ ના તેમાં :
ભોળા રે ! ભરમાયો શેમાં ?
શું બેઠો દગ ખોઈ અવિદ્યાધ્યાસમાં રે !

ચાલ, સખે ! હાવાં તો સાથે :
બોલાવ્યા બંનેને નાથે !
હેતે ગ્રહશે હાથે નિર્મલ હાસમાં રે !


0 comments


Leave comment