94 - દીન ઉપર દયા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(પદ)

દીન ઉપર દયા કરજો, નાથ, દીન..
વિશ્વદુરિત પરિહરજો, ઓ તારક, દીન..

દીન છતાં અમે બચ્ચાં તમારાં કરુણા સુધારસ ઝારજો,
ઓ પિતા, કરુણા... દીન...
ઓ સવિતા, પરમેશ, પિતાજી ! ભર્ગ નયન માંહી ભરજો,
ઓ પિતા, ભર્ગ... દિન...


0 comments


Leave comment