101 - હિંદીવીરોને સંબોધન / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(રાગ પહાડી : તાલ તિસ્ત્રજાતિ દાદરા, તિસ્ત્રજાતિ દીપચંદી, તથા ચતુસ્ત્રજાતિ ત્રિતાલ)

પ્રમાદને છોડી,
કીર્તિ તરફ જોડી,
હૃદય સમરમાં ચડો,
આગ્રહથી દોડી;

પાછી પાની જરાએ ના ઘટે:

વીરો કશાથી ના ડરે લાખો શરો સામે !
દેશને બચાવવા કે લોકના ભલાને માટે,
જખમ કદી પડે, શ્રમ તનને ચડે,

છતાં અન્ય નહીં ધન્ય :

નવ ડરો નવ ફરો, શ્રમ હરો,
ઉર ધરો જય ખરો, નયન ત્યાં ચોડી !


0 comments


Leave comment