64 - અનંત વાત્સલ્ય / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


આપ જ આવા તો જોયા, પિતા પ્રભુ !
આપ જ આવા તો જોયા !
મેં તો માનેલું, કે ખોયા, પિતા પ્રભુ !
આપ જ આવા તો જોયા !

દુર્બલ, દીન, નિરાશ, વળેલો,
દૂરથી દેખી શું રોયા ? પિતા પ્રભુ !
આપ જ આવાં તો જોયા !

પંકનિમગ્ન હતા ચરણો તે;
પોતે દયાથી શું ધોયાં ? પિતા પ્રભુ !
આપ જ આવાં તો જોયા !

સ્વચ્છ કરી જખમો સહુ જૂના,
લેપ લગાડીને લોહ્યા ? પિતા પ્રભુ !
આપ જ આવાં તો જોયા !

મેં તો માનેલું, કે ખોયા, પિતા પ્રભુ !
આપ જ આવા તો જોયા !
આપ જ આવા તો જોયા, પિતા પ્રભુ !
આપ જ આવા તો જોયા !


0 comments


Leave comment