23 - વિપ્રયોગ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


"આકાશે એની એ તારા :
એની એ જ્યોત્સ્નાની ધારા :
તરુણ નિશા એની એ : દારા -
ક્યાં છે એની એ ?

"શું એ હાવાં નહિ જોવાની ?
આંખડલી શું નહિ લ્હોવાની ?
ત્યાંયે ત્યારે શું રોવાની -
દારા એની એ ?"

* * *

"છે, જ્યાં છે સ્વામીની તારા :
સ્વર્ગોની જ્યોત્સ્નાની ધારા :
નહિ જ નિશા જ્યાં આવે, દારા -
ત્યાં છે એની એ !

"છે ત્યારે એ ત્યાં જોવાની :
આંખડલી એ ત્યાં લ્હોવાની :
સ્વામી સાથે નહિ રોવાની -
દારા એની એ !"


0 comments


Leave comment