90 - સ્નેહગીત / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(પદ)

પોકારૂં બેસી બારણે, વ્હાલાં ! ઉઘાડો દ્વાર;
વ્હાલાં ઉઘાડો દ્વાર, ઓ વ્હાલાં, પોકારૂ....

હૈયું દેવાલય ખરું દિન દયાનું દ્વાર,
યજમાનો માનવ બધા સારાનો એ સાર,
ઓ વ્હાલાં, શાને લગાડો છો વાર,
ખોલો દ્વાર, આવો બ્હાર, પ્રાણાધાર ! પોકારૂં.


0 comments


Leave comment