42 - ઘવાયલો બુલબુલ (અંજની ગીત) / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


અંધારામાં ઝૂરાએલો :
ઘૂવડ ચાંચે ચૂરાએલો :
કારાગારે પૂરાએલો :
ઘાયલ હા ! બુલબુલ !

હૈયાને શાથી એ ખોલે ?
શાથી એ બોલાવ્યો બોલે ?
ઉલ્લાસે એ શાથી ડોલે –
ડોલાવે બુલબુલ ?


0 comments


Leave comment