92 - કવિતાદેવીને પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(પદ)

ઓ દેવી ! દેવી ! દેવી ! બોલાવી એ ના શકું.
તારા હૃદયનાં દ્વાર ખોલાવી એ ના શકું.

મલિન કર્યું હૈયું હજી નહિ તવ આસન પાત્ર,
જ્વલતાં પશ્વાત્તાપમાં શુદ્ધ હજી નહિ ગાત્ર.
ઓ દેવી.


0 comments


Leave comment