3 - મારી કીસ્તી/ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


નવ સુઝે ઉપાય કૈં : ડોલાય મારી કીસ્તી !
આવા તોફાનમાં જરૂર, ડુબશે મારી કીસ્તી !

ભવસમુદ્ર છે સખત :
બચે જો હો લખ્યું લખત :
સહસા તોયે આ વખત, ઝૂકાવી છે મેં કીસ્તી !

અજાણ્યો છું જો કે, અગર
નથી દીઠું બીજું નગર :
વિચાર કૈં કર્યા વગર, ઝૂકાવી છે મેં કીસ્તી !

અન્ય દશા જોઈ રડત :
ધીમે ધીમે ગતિ કરત :
પણ અરે ! આ તો તરત, ઝૂકાવી છે મેં કીસ્તી !

દેખી નહીં શકું ચંદર :
કેમ દેખું ત્યારે બંદર :
મોજાં તોફાનીની અંદર, ઝૂકાવી મેં કીસ્તી !

સફરનો હતો ચરસ :
ગણતો’તો ઘણી સરસ :
દિસે ઘણાં થયાં વરસ ! ઝૂકાવી છે મેં કીસ્તી !
નવ સુઝે ઉપાય કૈં : ડોલાય મારી કીસ્તી !
આવા તોફાનમાં જરૂર, ડુબશે મારી કીસ્તી !


0 comments


Leave comment