74 - સ્મરદશા / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(ક્લાઇન્ડોની ધૂન : તાલ લાવણી)

રટ, રસના ! રટ રસના !
પ્રિયતમનું નામ રટ રસના !

લવ ઇતર ઉપર અબ વસ ના !
પ્રિયતમનું નામ રટ રસના !

દિવસ રાત બસ એ જ વાત,
જપ કર પ્રિય નરવર જસના !

જપ કર પ્રિય નરવર જસના,
પ્રિયતમનું નામ રટ, રસના !

મનોહર રૂપ સ્મરૂં !
ધ્યાન તે ધરૂં, કશાથી ન ડરૂં;
સાગરો તરૂં, બિયાબાં ફરૂં;
સર્વ પરહરૂં, કાંતને વરૂં !

અયિ રસિક રમણી ! જરી હસ ના !
પ્રિયતમનું નામ રટ, રસના !


0 comments


Leave comment