91 - અનંત સહચારની પ્રાર્થના / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


(પદ)

અત્યારે અબઘડી મળીએ, ઓ પ્રિયતમે, અત્યારે...
હૃદય પરસ્પર હળીએ, ઓ પ્રિયતમે, અત્યારે...

લગ્ન થયાં તે આપનો પ્રભુ ઘરમાં સહબન્ધ,
સ્મરણ કરૂં, બોલી તહીં ‘શિરને સોંપ્યું સ્કન્ધ’ ! અત્યારે..


0 comments


Leave comment