16 - માનસ સર / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ ‘કાન્ત’


અંતર ઊછળ્યું હો! સહસા ધૈર્ય ગળ્યું હો!

ક્ષોભ થયો વૃત્તિમાં અતિશય, તરંગ જબ્બર ચાલે:
માનસસર મારું ડોળાયું, ખૂબ ચલિત જલ હાલે:
સ્થાનક ન મળ્યું હો ! સહસા ધૈર્ય ગળ્યું હો!

હાય ! વધે જલ, અલ્પ દિસે સ્થલ, છેવટે રે! શું થાશે ?
નાજુક પાળ, પ્રચંડ ભરાવો: હા ! શી રીતે સમાશે ?
જલબલ ન ચળ્યું હો ! સહસા ધૈર્ય ગળ્યું હો!

આવે ઉગ્ર ઉછાળા ઉપર, તોફાન ખરૂં જામે:
ન્હાનું સર, દેખાવ ભયાનક ! શાથી સદ્ય વિરામે ?
પાછું ન વળ્યું હો ! સહસા ધૈર્ય ગળ્યું હો!

રંગ ગયો બદલાઇ, ખરેખર નિર્મલતા પણ ઊડી!
જલસેના ઉભરાવા માંડી, પાળો પણ ગઇ બૂડી:
સ્થલ સાથ ભળ્યું હો! સહસા ધૈર્ય ગળ્યું હો!

ઉપર થઇ ઢોળાય બધેથી મસ્ત ધોધવા દોડે:
જંગ બરાબર થાતાં નિર્બલ પરિસીમાને તોડે:
આખર ન કળ્યું હો! સહસા ધૈર્ય ગળ્યું હો!


0 comments


Leave comment